අපගේ ප්‍රදර්ශන වාර්තාව

21 2021 අප්රේල් මාසයේ දී, චීන ෆවුන්ඩ්‍රි සංගමයේ නිරවද්ය වාත්තු ශාඛාවට බැඳෙන්න

21 2021 මාර්තු 27 වන දින යුන්ගොං තාක්‍ෂණය "2021 දී 9 වන චීන වුහාන් ලියාන්ෂිලොං ඊ-වාණිජ්‍ය උළෙලට" සහභාගී වේ.

21 2021 අප්‍රියෙල් 21, යුන්ගොං ටෙක්නොල්ගෝයි 15 වන චීන කර්මාන්ත කර්මාන්ත නවෝත්පාදන හා ප්‍රවණතා සමුළුවට සහභාගී වේ

Our Exhibitions record-03
Our Exhibitions record-02
Our Exhibitions record-01
Honorary Certificate-1
Honorary Certificate-2